#39-Z Headstops – 72 Speed – SORK/Z – SORM/Z – Sheet Stop

$1.00

Catalog #38-Z
Sheet Stop
#58.022.312

Part Description

Feeder / Side Guides->Group 39-A Headstops Heidelberg #39Z Headstops – 72 Speed – SORK/Z – SORM/Z – Sheet Stop Catalog #38Z
Sheet Stop
#58022312#39-Z Headstops – 72 Speed – SORK/Z – SORM/Z – Sheet Stop Catalog #38-Z
Sheet Stop
#58-022-312#39-Z Headstops – 72 Speed – SORK/Z – SORM/Z – Sheet Stop – #38-Z
Sheet Stop
#58.022.312#39-ZHeadstops–72Speed–SORK/Z–SORM/Z–SheetStopCatalog#38-Z
SheetStop
#58.022.312#39-Z Headstops – 72 Speed – SORK/Z – SORM/Z – Sheet Stop Catalog #38-Z
Sheet Stop
#58.022.312